Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

16.11.2021

 


 
На 12.08.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на "КУЛИНАН-ЕС ЕС ДЖИ" ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-5421 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 
Срок на договора: 3 месеца 

Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора 50 000.00 лв.

от които:

Европейско съфинансиране: 50 000.00 лв.

Национално съфинансиране: 0.00 лв.